Allmänna villkor och bestämmelser


§ 1 Allmän information

Följande regler för spelet och de allmänna villkoren och bestämmelserna reglerar användningen av onlinespelet eller mobilspelet som tillhandahålls av Playa Games GmbH på Playa Games GmbH:s webbplatser samt i appbutiker eller via externa distributionspartners.

Genom att skapa en spelkaraktär, inlämnar användaren en hemställan om att ingå avtal med Playa Games GmbH (nedan kallad “operatören”) om gratis användning av spelet. Operatören godtar avtalet genom att frisläppa spelkaraktären, förutsatt att användaren är en fysisk person. Användningsavtalet är baserat på dessa allmänna villkor och bestämmelser, vilka användaren bekräftar genom att registrera sig. Användningsavtalet är giltigt för spelvärlden i vilken användaren registrerar sig. Användningsavtalet gäller på obestämd tid och kan när som helst avslutas av bägge parter skriftligen, i regel per e-post, utan att tidsfrister måste följas. Användaren har ingen rätt att kräva frisläppande av en spelkaraktär eller att tillåtas delta i spelet.

Operatören erbjuder spelet inom ramen för sin tekniska och operativa förmåga med en tillgänglighet på 90 % (nittio procent) på årsgenomsnitt. Detta omfattar inte perioder under vilka användningen av spelet är förhindrad eller nedsatt av tvingande tekniska skäl eller till följd av nödvändigt underhållsarbete, under vilka operatören inte är ansvarig för dessa enligt villkoren i detta kontrakt. Detta omfattar heller inte perioder under vilka servrarna som används av operatören eller spelet inte kan kommas åt via Internet till följd av tekniska eller andra problem bortom operatörens inflytande (force majeure, fel av tredje part etc.). Användarna är själva ansvariga för att mjukvaran och hårdvaran de använder är lämpliga för användning av spelet och för att hålla dessa uppdaterade.

Operatören förbehåller sig rätten att fortsätta utveckla spelet eller att förändra det när som helst eller annullera användningen av det utan att ange orsak. Deltagande i spelet är endast möjligt i dess respektive aktuella version och i enlighet med de senaste reglerna, vilka fullständigt ersätter alla äldre regler.

§ 2 Spelkaraktär

a) Namn
När användaren skapar en spelkaraktär anger hen ett namn (“pseudonym”). Namnet måste vara unikt i denna spelvärld och måste innehålla minst tre tecken, vilka kan bestå av bokstäver, siffror, blanksteg och vissa specialtecken. Dock kan de inte bestå helt av siffror. Vid val av ett kontonamn, måste rätten till ett namn av faktiskt existerande personer respekteras. Detta gäller även för namngivning av grupper, vilka inte får namnges efter existerande föreningar, företag eller varumärken. Användaren har inte rätt att tilldelas eller behålla ett specifikt namn. Operatören förbehåller sig rätten att ändra namn utan föravisering, särskilt om det bryter mot ovanstående regler.

b) Lösenord
När användaren skapar en spelkaraktär väljer hen ett lösenord för att utstänga obehörig tredje part från denna spelkaraktär. I detta avseende bär användaren fullständigt ansvar för säkerheten för sin spelkaraktär. Ett lösenord ska bestå av minst åtta tecken, inklusive bokstäver, siffror och specialtecken. Lösenordet ska hållas hemligt. Operatörens kundtjänst kommer aldrig att be användaren om dennes lösenord. Operatören påtar sig inget ansvar för förlust av spelinnehåll som en följd av ett osäkert lösenord eller yppande av ett lösenord till tredje part.

c) E-postadress
Beroende på registreringsmetoden, kommer operatören att be användaren ange sin e-postadress i spelkaraktären. E-postadressen krävs för olika funktioner. Bland annat kan den användas för att koppla spelkaraktärer till sina användare om dessa glömmer sina lösenord. Spelkaraktären kan även aktiveras på en annan användarenhet. Utan uttryckligt samtycke från användare, kommer operatören inte att dela deras e-postadresser med tredje part, såvida inte denne är juridiskt skyldig att göra detta. Användaren säkerställer att hen är behörig att ange denna e-postadress och inte gör intrång i eventuell tredje parts rättigheter härigenom. Användaren är ansvarig för eventuella skador som uppstår vid tillhandahållande av en tredje parts e-postadress. Om e-postadressen som är lagrad i spelkaraktären inte tillhör användaren, är ogiltig eller är en e-postadress för kortvarig användning (”trash mail”), förbehåller sig operatören rätten att blockera eller radera spelkaraktären.

d) Återkallande
Användaren kan återkalla användaravtalet med operatören när som helst genom att välja “Manage”-alternativet i karaktärsväljaren och radera spelkaraktären från spelvärlden. Som en följd av återkallandet, kommer alla personuppgifter som lagras av operatören (se avsnitt 9) kopplade till spelkaraktären att raderas så snart detta är juridiskt tillåtet eller erforderligt. Den angivna e-postadressen kommer sedan att bytas ut mot en hash-kod (numeriskt värde). Användaravtalet upphör inte att gälla enbart genom att användare raderar karaktären från karaktärsväljaren (inte från spelvärlden), avinstallerar en app från smarttelefonen eller surfplattan eller genom att logga ut. Operatören förbehåller sig rätten att blockera eller radera ospelade spelkaraktärer efter en skälig tidsperiod.

§ 3 Rätt till spelinnehåll

Inom omfattningen av användaravtalet (se avsnitt 1), erhåller användaren en enkel, ej överförbar och ej vidarelicensierbar rätt till privat, normal spelanvändning med användarens upprättade spelkaraktär och innehållet som tillhör den under spelets förlopp. Användningsrättigheterna är begränsade till användaravtalets giltighet, såvida inte en kortare period specificerats för ett enskilt spelinnehåll. Användare förvärvar inte någon äganderätt eller annan rätt att spela innehåll utöver dessa användningsrättigheter. Detta gäller även spelinnehåll som tillhandahållits användaren genom att tillämpa Premium-valutan (se avsnitt 10). Alla andra rättigheter stannar hos operatören och upphovspersonerna.

Användare som vill använda spelinnehåll enbart för privata syften utöver själva spelet, måste ha operatörens tillstånd att göra detta. Att erbjuda eller förvärva spelinnehåll mot betalning är förbjudet. Överföring av spelkaraktären och deras åtkomstuppgifter mot betalning eller vederlagsfritt är heller inte tillåtet.

Operatören och, om tillämpligt, de motsvarande licenstagarna, är ägare till spelets copyright och användningsrättigheter. All reproducering eller användning av tillhandahållet spelinnehåll, beskrivande texter eller källkod är förbjuden.

Om du har frågor eller information eller misstänker överträdelse mot dina egna upphovs- eller nyttjanderättigheter, kontakta operatören omedelbart med detaljerade uppgifter. Om uppgifterna stämmer, kommer avhjälpande åtgärder att vidtas omedelbart.

§ 4 Flera konton / kontodelning (account sharing) / kontoutlåning (account sitting)

En spelare får endast använda en spelkaraktär per spelvärld. Om en spelare spelar med mer än en spelkaraktär samtidigt, kan detta resultera i spärrning av alla involverade spelkaraktärer. En spelkaraktär får endast användas av en person. Kontodelning, dvs., ömsesidig användning av en spelkaraktär av flera personer, är inte tillåtet. Detta gäller inte för temporär account sitting (kontoutlån). I detta fall godkänner en användare att en kontolånare spelar med dennes spelkaraktär i dennes frånvaro, från 24 timmar till 21 dagar. Under denna period får användaren som äger den utlånade spelkaraktären inte logga in eller spela. Kontolånaren får inte använda mer än en spelkaraktär samtidigt och tillåts inte attackera en spelkaraktär som spelas av hen själv.
Användaren av den utlånade spelkaraktären tar risken för hela account sitting-processen. Att lämna ut åtkomstuppgifterna till kontolånaren utgör en stor risk för oönskade förändringar av spelkaraktären. Operatören påtar sig ingen ansvarsskyldighet beträffande förändringar, förluster eller borttagningar av spelkaraktären. I synnerhet påtar sig operatören ingen eventuell ansvarsskyldighet för potentiell användning av Premium-valutan (se § 10).

§ 5 Utnyttjande av programfel, samt scripting/fusk

Operatören varnar uttryckligen för användning av sådana program som script (t.ex. botar) eller påstådda hackningsmetoder. Det enda syftet med det senare är att skada användarens dator och de har vanligen inte den utlovade effekten. Alla som installerar program från okänd tredje part från Internet löper en stor risk. Före installation, bör sådana alltid kontrolleras med avseende på malware, såsom trojaner och virus. Alla som anger sina åtkomstuppgifter i spelscriptet måste hålla i åtanke att tredje part kan komma åt denna data och göra oönskade förändringar av spelkaraktären. Det är därför användning av script och hackningsmetoder inte är tillåtet: för användares egen säkerhet och för att bevara lika möjligheter i spelet, och det kan leda till spärrning eller borttagning av spelkaraktären utan föravisering. Detta gäller även åtgärder av användaren som orsakar en överdrivet hög dataöverföring till spelvärlden (såsom auto-uppdatera) eller som kan försämra spelets förlopp. Automatiska eller halvautomatiska script som utför databasförfrågningar eller aktiverar spelmekanismer är särskilt förbjudna. Vid överträdelser tas det aktuella kontot bort eller spärras utan förvarning. Operatören förbehåller sig rätten till att ställa ersättningsanspråk i proportion till den skada som har förorsakats och det därav resulterande administrationsarbetet. Alla spelare är skyldiga att ofördröjligen rapportera eventuella programfel (buggar) som upptäcks till operatören via supportformuläret. Den som utnyttjar programfel för att skaffa sig själv eller andra fördelar kan förvänta sig att få sin spelkaraktär spärrad. Avsiktligt nyttjande av ett programfel är endast tillåtet om den aktuella spelaren uppmanas att göra detta av en supportmedarbetare.

§ 6 Förhållningsregler

Det är inte tillåtet att i någon form tipsa om, länka till eller göra reklam för produkter, erbjudanden, webbplatser eller företag från tredje part. Texter som beskrivningar, namn, klannamn, klanbeskrivningar, forumposter, länkar eller meddelanden som matas in av Användaren som är omoraliska, ärekränkande för någon eller som bryter mot gällande lagstiftning, särskilt sådan om ungdomsskydd, samt material som innehåller ovanstående eller länkar till dylikt innehåll kan ändras eller tas bort av spelleverantören och de aktuella spelkaraktärerna kan spärras eller tas bort. Dessutom kan Användaren räkna med straffrättsliga påföljder. Spelleverantören står inte för texter som Användaren har matat in eller länkat till. Spelleverantören gör slumpmässigt och vid konkreta indikationer kontroller av innehållet.
Det är förbjudet att i Spelet, i synnerhet i forumet, utge sig för att vara en annan användare eller supportmedarbetare, community manager, spelleverantören eller motsvarande eller att hota andra användare med sanktioner från dessa.

§ 7 Spelspråk

Det officiella språket i Spelet och i forumet på respektive server varierar med vilket språk som används i speltexterna på den aktuella servern. Karaktärsbeskrivningar, klantexter och meddelanden i Spelet på ett annat språk kan medföra att spelkaraktären spärras eller tas bort, eftersom det annars inte kan garanteras att förhållningsreglerna följs. Engelska eller latinska citat i karaktärs- eller klanbeskrivningarna är undantag från denna bestämmelse.

§ 8 Tillämpning av reglerna

Ett team av spelmedarbetare, community managers och supportmedarbetare ansvarar för att reglerna tillämpas. Dessa personer kan kontaktas via supportformuläret och med angivande av den verifierade e-postadressen angiven i spelkaraktären, för att säkerställa att den användarens uppgifter hanteras konfidentiellt. Om en användare försöker kringgå det beslut som en ansvarig medarbetare har fattat genom att överlämna samma ärende till en annan medarbetare, kan detta leda till att spelkaraktären spärras eller tas bort. Klagomål till följd av detta beaktas ej, såtillvida de görs via motsvarande funktion i supportformuläret.

§ 9 Dataskydd

Endast ett fåtal uppgifter behöver uppges för att logga in i Spelet. Förutom e-postadressen måste Användaren ange ett lösenord för inloggningen och en pseudonym. Spelleverantören använder denna information i enlighet med sekretesspolicyn och i strikt efterlevnad med kraven i de gällande lagarna (som BDSG (tyska dataskyddslagen) och GDPR).

§ 10 Kostnader

Spelet är helt kostnadsfritt. Genom anmälan och deltagande i spelet uppstår inga automatiska kostnader. Det finns dock möjlighet för användaren att tillgodogöra sig enheter av Premium-valuta mot pengar. De delas ut till den spelkaraktär, från vilken de efterfrågas. Priserna anges direkt i motsvarande meny i spelet. Premium-valutan kan i spelet användas för att nyttja ytterligare innehåll. Detta kan vara särskilda föremål, fortskaffningsmedel eller andra fördelar i spelet. Det finns dock ingen rätt till tillgängligheten av vissa fördelar. De enheter av Premiumvaluta som krävs för att nyttja sådant respektive innehåll är tydligt utmärkt. Eftersom extra innehåll endast kan nyttjas om enheter av Premium-valuta finns tillgängligt i spelkaraktären, kan inga oväntade kostnader uppstå.
Genom att använda Premium-valutan erhåller Användaren en icke-exklusiv nyttjanderätt för den valda fördelen, vilken endast gäller för respektive spelkaraktär. Om löptiden för denna fördel inte är angiven i spelet, är den begränsad till löptiden hos detta avtal. Samtliga rättigheter utöver den begränsade nyttjanderätten tillfaller spelleverantören.

Premiumvalutan kan förvärvas via menyn hos den så kallade "Svampsäljaren". Användare kan här välja mellan olika paket. Användaren gör sitt erbjudande om att köpa Premiumvaluta genom att välja önskat objekt och önskat erbjudet betalningssätt i onlinespelet eller mobilspelet och bekräftar valet med “Köp”-knappen eller genom att klicka på det valda paketet.

Efter att valet har gjorts, och beroende på plattformen på vilken spelet används, omdirigeras användare till en tredjepartsleverantör för slutförande av betalningen.

När betalningsprocessen är slutförd, krediterar operatören spelkaraktären med Premium-valuta. Denna kreditering representerar också operatörens godkännande av köpeavtalet för Premiumvalutan.

För mobilspel och på portalerna hos enskilda försäljningspartners, kan slutandet av avtalet skilja sig från processen som här beskrivs. I sådana fall kommer användare att informeras separat om proceduren för det specifika slutandet av avtalet.

Operatören erbjuder olika betalningsmetoder, som användaren fritt kan välja bland. I samband härmed har operatören affärsförbindelser till tredjepartsleverantörer, som exempelvis banker. Delvis sluter dessa leverantörer vid betalningsproceduren egna avtal med användaren I dessa fall involveras eventuellt leverantörens allmänna affärsvillkor. Några leverantörer, i synnerhet telekommunikations- och mobilnätleverantörer, är själva huvudavtalsparter gentemot användaren I dessa fall framskaffar operatören sina tjänster mot respektive leverantör, vilken äger den respektive fordran mot användaren. Denna leverantör har alltså fordringar för egen räkning och inte för operatörens. Vid frågor, vänd dig till leverantören eller vårt supportteam.
I alla händelser, kommer personuppgifter som angetts av användaren under betalningsprocessen inte att samlas in, vidarebefordras eller lagras av operatören. Operatören lagrar endast mängden Premiumvaluta som köpts i anslutning till spelkaraktären och eventuell relaterad information, såsom tidpunkten för köpet.

För att skydda yngre spelare, erbjuder spelet inte några möjligheter att vinna eller tjäna pengar (§ 6 stycke 2 JuSchG (tyska lagen om skydd för underåriga). 0 Enheter av betalningsvalutan kan därför inte bytas mot en reell valuta eller utbetalas. Oförbrukade enheter förfaller när nyttjandeavtalet upphör.

Om användaren är minderårig, bekräftar beställning av Premiumvaluta uttryckligen att denne har försetts med nödvändiga medel för betalning för detta syfte eller för fritt disponerande.

Från 91:a dagen efter det senaste köpet av Premium-valuta, förutsätter operatören att eventuell återstående Premium-valuta på användarkontot inte kommer att användas. För användaren innebär detta inga omedelbara konsekvenser.

§ 10 Rätt till hävande


Om du krediteras enheter med Premiumvaluta i gengäld mot betalning, har du en lagstadgad rätt till hävande i enlighet med följande bestämmelser:

Policy om hävanderätt

Rätt till hävande

Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange orsak. Hävandefristen är fjorton dagar från datumet för slutandet av avtalet. För att utöva din rätt till hävande, måste du meddela oss (Imprint, Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg) om ditt beslut att häva detta kontrakt med en tydlig deklaration (t.ex. ett brev skickat med post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade exempelformuläret för hävande, men detta är inte nödvändigt. För att uppfylla hävandefristen, är det tillräckligt att skicka meddelandet om hävande innan hävandefristen löper ut.

Konsekvenser av hävande

Om du häver detta avtal, kommer vi att returnera alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (förutom för eventuella extra kostnader om du väljer en annan leveransmetod än den minst dyra standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och ej senare än fjorton dagar från datumet då vi mottog ditt meddelande om hävande. Vi kommer använda samma betalningssätt för denna återbetalning som du använt i den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har avtalat annat, men i ingen händelse kommer du erhålla kompensation för denna återbetalning.

Utlöpande av rätt till hävande

Så snart användare har krediterats med Premiumvaluta, kan denna användas i spelet. På användarens anmaning, kommer operatören omedelbart att påbörja verkställande av avtalet. För detta syfte deklarerar användaren redan sitt uttryckliga samtycke härtill vid ingående av det underliggande användningsavtalet och, som en följd av detta, genom att använda den förvärvade Premiumvalutan. Därutöver bekräftar användarna sin medvetenhet om att de härmed avstår sin juridiska rätt till hävande. Denna juridiska konsekvens är reglerad av avsnitt 356 (5) i den tyska civilrättsliga lagstiftningen.

>Exempelformulär för hävande

Om du önskar häva avtalet, fyll i detta formulär och returnera det.

- Till:
Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) Ta bort efter tillämplighet.

§ 12 Alternativ tvistelösning

EU-kommissionen erbjuder en onlineplattform för utomrättslig tvistelösning. Du kan komma åt tvistelösningsplattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr
I händelse av eventuell oenighet om vårt avtal, kommer vi att göra varje ansträngning för att lösa denna i sämja med dig. Därutöver är vi inte skyldiga att delta i eventuella tvistelösningsförfaranden och kommer inte att delta i eventuella tvistelösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

§ 13 Friskrivning

Operatören är obegränsat ansvarig för skador i samband med användning av spelet endast i händelse av avsiktlig gärning och grov oaktsamhet, inklusive avsiktlig gärning eller grov oaktsamhet från operatörens representanter eller ombud, och för uppsåtlig skada på liv, lem eller hälsa. Förutom detta är operatören endast ansvarig enligt lagstiftat produktansvar, i händelse av uppsåtlig överträdelse av väsentliga avtalsmässiga förpliktelser – fullgörandet av vilka faktiskt möjliggör tillbörligt verkställande av avtalet och på efterlevnaden som användaren normalt behöver – i den utsträckning som operatören på bedrägligt vis dolt defekter eller har påtagit sig en garanti för kvaliteten på produkterna. I händelse av en uppsåtlig överträdelse av en väsentlig avtalsmässig skyldighet, ska storleken på ansvarsskyldigheten begränsas till sådana skador som är förutsebara vid tidpunkten för ingåendet av avtalet och som måste förväntas förekomma i typiska fall.

§ 14 Slutklausul

Operatören förbehåller sig rätten att komplettera dessa användarvillkor
(a) i händelse av förändringar av den tillämpliga juridiska situationen,
(b) i händelse av förändringar i Högsta domstolens rättskipningsområde,
(c) till följd av teknisk nödvändighet,
(d) för att hålla verksamheten i gång,
(e) i händelse av förändringar av marknadsförhållandena,
(f) till användarens fördel.

Ingen komplettering kommer att göras om detta märkbart rubbar den avtalsmässiga balansen mellan parterna. Användarna kommer att meddelas om de kompletterade Allmänna villkoren och bestämmelserna på operatörens webbplats och i respektive onlinespel och mobilspel, ej senare än fyra veckor innan de avses träda i kraft. Alternativt kan operatören skicka de kompletterade Allmänna villkoren och bestämmelserna till användaren per e-post eller meddela att de kompletterade Allmänna villkoren och bestämmelserna finns att läsa på operatörens webbplats. Användaren kan motsätta sig kompletteringen inom fyra veckor. När fristen har gått ut eller om spelet används igen, anses de Allmänna villkoren och bestämmelserna ha godtagits. Operatören kommer att informera användaren separat om betydelsen av fyraveckorsperioden, rätten till motsättande och de juridiska konsekvenserna av passivitet.

Överlåtelse av anspråk från användaren till tredje part gentemot operatören medges ej.

Lagen i förbundsrepubliken Tyskland ska gälla exklusivt, med undantag för Lagen om internationella köp (UN Convention of Contracts) och för stipulationerna i Internationell privaträtt Detta val av lag ska inte påverka tvingande, konsumentskyddsrelaterade bestämmelser i landet där användaren normalt är boende. Om användaren inte har något allmän laga domstol i Tyskland eller om Användaren är en handlare enligt Handelsgesetzbuch (tyska handelslagen) gäller operatörens säte som laga domstol för alla rättstvister. Operatören har dessutom rätt att väcka klagan hos användarens allmänna laga domstol.

Om delar av dessa villkor inte överensstämmer, inte längre överensstämmer eller inte överensstämmer helt med det gällande rättsläget påverkas de övriga delarna inte av detta till innehåll eller giltighet.